AKU-center Stjerneskud

Brugerindflydelse

Brugerindflydelse, medbestemmelse og medansvar er vigtige elementer i tilrettelæggelsen af arbejdet i klubben. Brugerne har i stor udstrækning indflydelse på klubbens virke, bl.a. gennem festudvalg, bladudvalg, fællesmøde og klubråd.

Alle møder skemalægges for mindst 2 måneder ad gangen. Herudover kan der afholdes ekstraordinære indkaldte møder.

Klubråd og fællesmøder  

Klubrådets opgave er i videst muligt omfang at styre det månedlige fællesmøde, hvor aktiviteter og ture for den kommende periode besluttes.

Ved denne demokratiske proces sikres det, at det enkelte medlem af Klub Stjerneskud, får mulighed for at få opfyldt sine aktivitetsønsker.

Klubrådet består af seks brugere og en personalerepræsentant.

Rådet er på valg hvert efterår.

Festudvalg

Med støtte fra personalet arbejder festudvalget med at planlægge og afholde fester i klubben.

Bladudvalg

Med støtte fra personalet arbejder bladudvalget med at lave indhold til klubbladet, som udkommer hver tredje måned.

Møder

Klubråd: Ca. en gang pr. måned

Fællesmøde: Ca. en gang pr måned, og efter behov

Festudvalg: Efter behov

Bladudvalg: Flere gange pr. måned, se bladet